chuyên đề đào tạo

Lâp kế hoạch Marketing


Lâp kế hoạch Marketing

  1. Lập kế hoạch tiếp thị: Tốc độ mới, Khả năng mới
  2. Phân tích tình hình hiện tại
  3. Tìm hiểu Thị trường và Khách hàng
  4. Phân đoạn, Nhắm mục tiêu và Định vị
  5. Lập kế hoạch Hướng, Mục tiêu và Hỗ trợ Tiếp thị
  6. Phát triển Chiến lược Thương hiệu và Sản phẩm
  7. Phát triển chiến lược định giá
  8. Phát triển kênh và chiến lược hậu cần
  9. Phát triển Chiến lược Truyền thông Tiếp thị và Ảnh hưởng
  10. Đo lường kế hoạch và kiểm soát thực hiện

Appendix. Kế hoạch tiếp thị mẫu