chuyên đề đào tạo

Chiến lược Kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là đặc biệt quan trọng để tạo nên nền tảng thiết yếu cho hoạt động doanh nghiệp ở mọi cấp độ và quy mô. Chiến lược giúp chủ doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp định hình được năng lược cốt lõi của doanh nghiệp và cung cấp một lộ trình phát triển bền vững để gây dựng và tăng trưởng các mô hình kinh doanh.


Chuyên đề Chiến lược Kinh doanh có thể được tổ chức thành 3 level:

Level 1: Nền tảng của chiến lược kinh doanh
Phát triển khả năng tư duy chiến lược, phân tích môi trường cạnh tranh, xây đề xuất định vị/ giá trị của doanh nghiệp

- Phân tích Môi trường kinh doanh
- Xác định và phân tích  Đối thủ cạnh tranh
- Mô hình Năm Lực lượng
- Phân tích năng lực kinh doanh
- Phân tích SWOT
- Thiết lập Bản đồ Chiến lược kinh doanh: Business Model Canvas 

Level 2: Lập kế hoạch và Thực thi Chiến lược
Kết nối phân tích chiến lược với thực thi chiến lược

- Các trụ cột của việc thực thi chiến lược
- Phân tích, xây dựng và thực hiện
- Thực thi chiến lược hiệu quả với mô hình 4A 

Level 3: Chiến lược tăng trưởng kinh doanh
Các công cụ để phân tích, đánh giá và đề xuất các hành động cụ thể mà tổ chức có thể thực hiện để tăng giá trị cho doanh nghiệp, khách hàng và thị trường

- Chiến lược mở rộng thị trường hiện có
- Chiến lược thâm nhập thị trường đã có
- Tạo ra thị trường mới thông qua đổi mới và sáng tạo
- Chiến lược gia tăng quy mô dựa trên hoạt động mua lại và sát nhập