chuyên đề đào tạo

IMC

Chuyên đề Truyền thông Tiếp thị Tích hợp (IMC) tập trung vào các phương pháp truyền thông tiếp thị mới nhất, trang bị kiến thức tổng quan về các phương tiện truyền thông chính. Trọng tâm là cách phân tích và tạo một chương trình IMC bằng cách sử dụng các khái niệm IMC dựa trên giá trị mới nhất và đo lường "lợi tức đầu tư vào truyền thông".


Level 1: Tổng quan về Truyền thông Tiếp thị Tích hợp (IMC)

- Truyền thông Tiếp thị Tích hợp
- Vai trò của IMC trong Quy trình Tiếp thị
- Quy trình IMC Quy trình giao tiếp
- Thiết lập mục tiêu và kế hoạch IMC
- Đo lường hiệu quả hoạt động IMC

Level 3: Đánh giá và triển khai các phương tiện truyền thông

- Quan hệ công chúng và hình ảnh doanh nghiệp
- Quảng cáo trong kỷ nguyên kỹ thuật số
- Khuyến mại và truyền thông tại điểm bán

- Truyền thông xã hội và kỹ thuật số 
- Bán hàng cá nhân (Trực tuyến)

- Tiếp thị trực tiếp (Direct marketing)

Level 2: Phát triển 1 chiến dịch Truyền thông Tiếp thị Tích hợp (IMC)

- Phân tích khán giả mục tiêu và thiết lập thông điệp truyền thông (Big Idea)
- Chiến lược Sáng tạo: Lập kế hoạch và Phát triển
- Chiến lược Sáng tạo: Thực hiện và Đánh giá
- Lập kế hoạch và chiến lược truyền thông
- Lựa chọn phương tiện truyền thông