Quản trị Thương Hiệu

Thương hiệu Hoang Thu Phuong 01/06/2020 - 30/06/2020 Hà Nội

PHẦN I: Đo lường và diễn giải Hiệu suất Thương hiệu 

1.1. Phát triển hệ thống quản lý và đo lường tài sản thương hiệu 
1.2. Đo lường nguồn tài sản thương hiệu thương hiệu: Nắm bắt tâm trí khách hàng
1.3. Đo lường kết quả của tài sản thương hiệu: Nắm bắt hiệu quả thị trường 

PHẦN II: Phát triển và duy trì tài sản thương hiệu  

2.1. Thiết kế và thực hiện chiến lược kiến trúc thương hiệu
2.2. Giới thiệu và đặt tên sản phẩm mới và mở rộng thương hiệu 
2.3. Quản lý thương hiệu theo thời gian 
2..4.Quản lý thương hiệu qua các ranh giới địa lý và phân khúc thị trường