Tổng quan về thương hiệu

Thương hiệu Hoàng Thu Phương 20/04/2015 - 01/01/2015 Hà Nội

 • Khóa học dành cho:
 • Các bạn trẻ đang làm việc trong lĩnh vực Marketing và thương hiệu ở executive level
 • Thiếu kiến thức nền tảng về thương hiệu
 • Cần hệ thống hóa kiến thức về thương hiệu
 • Có khao khát và/hoặc định hướng rõ ràng với nghề marketing, thương hiệu , truyền thông
 • Ham học hỏi, nghiêm túc và cam kết
 • Cởi mở, tích cực và có ý chí phấn đấu

 • Nội dung khóa học:
 • Hệ thống kiến thức, khái niệm, hiểu biết nền tảng, căn bản về thương hiệu, xây dựng và quản trị thương hiệu, bao gồm:

 • Thương hiệu và vai trò/tầm quan trọng của thương hiệu
 • Định vị thương hiệu và xây dựng nhận diện thương hiệu
 • Tài sản thương hiệu và các yếu tố tạo nên tài sản thương hiệu
 • Quy trình xây dựng thương hiệu
 • Sử dụng các công cụ Marketing để xây dựng thương hiệu
 • Truyền thông Marketing tích hợp để xây dựng thương hiệu