Chiến lược Marketing

Marketing Hoàng Thu Phương 20/04/2015 - 01/01/2015 Hà Nội

Nội dung: Trang bị cho học viên các kiến thức cốt lõi quan trọng về Chiến lược Marketing và cách xác lập chiến lược. 

Khóa học dành cho:

- Chủ doanh nghiệp, Người làm kinh doanh
- Cán bộ, nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực Marketing, Bán hàng và Truyền thông
- Sinh viên yêu thích và muốn theo đuổi nghề Marketing

Mục tiêu:
- Làm chủ quy trình STP :  Phân đoạn thị trường, Xác định thị trường Mục tiêu, Định vị thị trường
- Thấu hiểu các chiến lược Marketing 
- Làm chủ Quy trình xác lập chiến lược Marketing
- Xây dựng kế hoạch Marketing.