Nhập môn Marketing

Marketing Hoàng Thu Phương 20/04/2015 - 20/02/2015 Hà Nội

Cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết về/liên quan đến Marketing, bao gồm: Định nghĩa/bản chất Marketing, Thị trường, Khách hàng, Cạnh tranh, Môi trường Kinh doanh.  

Mục tiêu:

- Hiểu đúng về Marketing, chức năng/vai trò của Marketing trong hoạt động Kinh doanh
- Thấu hiểu về các nhân tố liên quan đến hoạt động Marketing: Thị trường, khách hàng, cạnh tranh...
- Cung cấp các công cụ cần thiết phục vụ việc phân tích và hoạch định Marketing