Marketing high-tech products

Lâp kế hoạch Marketing Hoàng Thị Thu Phương 15/06/2022 - 15/07/2022 Rubika

Tiếp thị Sản phẩm Công nghệ Cao và Đổi mới, ấn bản lần thứ 3
Jakki J Mohr, Sanjit Sengupta, Stanley slater

CHƯƠNG 1 Giới thiệu về Thế giới Tiếp thị Công nghệ Cao
CHƯƠNG 2 Hoạch định thị trường chiến lược trong các doanh nghiệp công nghệ cao
CHƯƠNG 3 Cân nhắc về Văn hóa và Khí hậu đối với các Công ty Công nghệ cao
CHƯƠNG 4 Định hướng thị trường và Tương tác đa chức năng (Tiếp thị / R & D)
CHƯƠNG 5 Đối tác / Liên minh và Tiếp thị Quan hệ Khách hàng
CHƯƠNG 6 Nghiên cứu tiếp thị trong thị trường công nghệ cao
CHƯƠNG 7 Tìm hiểu khách hàng công nghệ cao
CHƯƠNG 8 Quản lý Công nghệ và Sản phẩm
CHƯƠNG 9 Các kênh phân phối và quản lý chuỗi cung ứng trong thị trường công nghệ cao
CHƯƠNG 10 Cân nhắc về Giá trong Thị trường Công nghệ Cao
CHƯƠNG 11 Các công cụ truyền thông tiếp thị cho thị trường công nghệ cao
CHƯƠNG 12 Những Cân nhắc Chiến lược trong Truyền thông Tiếp thị
CHƯƠNG 13 Cân nhắc Chiến lược cho Bộ ba Điểm mấu chốt trong các Công ty Công nghệ cao